Resmi İlan Diğer İlanlar

İHALE İLANI 17 Temmuz 2018

IBBİ GÖRÜNTÜLEME HİZMETİ ALINACAKTIR

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi 2018-2019 Yılları Nükleer Tıp Görüntüleme Hizmet Alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2018/318964

1-İdarenin

a) Adresi

:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805421100 Dahili: 1709 - 3805421408

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@duzce.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

1.910.732,33 sut puanı karşılığı görüntüleme hizmeti 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

Düzce Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 12(on iki) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Toplantı Salonu Konuralp / Düzce

b) Tarihi ve saati

:

07.08.2018 - 14:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

1)Teklif edilen tıbbi cihazların (Bu cihazlar şunlardır: Çift dedektörlü gamma kamera cihazı, isteğe bağlı olarak alınan treadmill cihazı, Defibrilatör, laringoskop) T.C.İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankasında (TITUBB) kayıtlı olması ve cihazların TITUBB’DA Sağlık Bakanlığı tarafından onaylı olması zorunlu olup, istekliler teklifleri ekinde bu durumu belgeleyeceklerdir.

2) İstekli teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için gerekli dokümanları verecektir. Ayrıca firmalar cihazın teslimi sırasında her cihaz için aynı dokümanlardan birer takım ve cihazın mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını verecektir. Ayrıca bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ve servis manueli (operasyon manual, service manual vs.) verilecektir. Yüklenici firma tarafından kurulacak cihaz ile ilgili bu şartnamede belirtilen ve belirtilmeyen teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar verilmelidir.

3) Firmalar kuracakları cihazın hangi marka, model ve tip olduğunu belirterek, teknik şartnamenin tüm maddelerine, şartname maddelerinin sırasına göre tek tek Türkçe olarak cevap veren '' Şartnameye uygunluk belgelerini'' mutlaka vereceklerdir ve talep edilen özellikleri her birisinin mevcut olup olmadığı sıra numarasına göre ayrı ayrı belirtilecektir. Bu uygunluk belgeleri, firmanın antetli kağıdına yazılmış ve imza konusunda yetkili firma görevlisi tarafından imzalanmış ve onaylanmış olmalıdır. Şartname uygunluk belgesinde verilen cevaplar, firmanın vermiş olduğu orijinal doküman, prospektüs veya katologların hangi sayfa ve satırında olduğu açıklanarak işaretle belirtilecektir.

4) Firmalar teklifi ile birlikte cihazın tıbbi ve teknik özelliklerinin görülebileceği orijinal kullanım, bakım, onarım ve teknik servisi için gerekli dokümanları verecektir. Ayrıca firmalar cihazın teslimi sırasında her cihaz için aynı dokümanlardan birer takım ve cihazın mekanik, elektrik ve elektronik devre şemalarını verecektir. Ayrıca bir adet Türkçe kullanım kılavuzu ve servis manueli (operasyon manual, service manual vs.) verilecektir. Yüklenici firma tarafından kurulacak cihaz ile ilgili bu şartnamede belirtilen ve belirtilmeyen teknik özelliklerle ilgili bilgilerin yer aldığı dokümanlar verilmelidir.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya serbest muhasebeci, yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyimini gösteren belgeler:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler veya teknolojik ürün deneyim belgesi. 

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

a- Teklif edilen cihazlar ikinci el ise 10 (on) yaşından büyük olmayacaktır. Sözleşme süresi sonunda cihazların yaşının 10 yılı geçmemiş olması gerekmektedir. Bu cihazların yaşları, imalat tarihi ve seri numarası ile belgelendirilecektir.

b- Üretici firmadan alınan yazılı “yedek parça temin garanti süresi” ibraz edilecektir. Bu sürenin 10 yıldan kısa olması durumunda üretici firma tarafından bildirilen yedek parça temin garanti süresi kadar yaş sınırlaması uygulanacaktır.

c- Bir yıldan fazla süreli sözleşmeler yapılması söz konusu ise; sözleşme süresi cihazın yaşı 10 yılı geçmeyecek şekilde belirlenecektir

 

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

Kamu veya Özel Sektörde gerçekleştirilmiş olan “Nükleer Tıp veya Radyoloji Görüntüleme hizmet İşleri” benzer iş olarak kabul edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açık olup, yerli istekliler lehine % 3 oranında fiyat avantajı uygulanacaktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Konuralp / Düzce adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Birimi Konuralp / Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 

10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

 

Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri