İLAN

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İLAN
A
a

T.C. DÜZCE İLİ Gümüşova İlçesi Belediye Başkanlığı SU RUHSATI SATIŞ İHALESİ İLANI

 
 
1-    Mülkiyeti, Belediyemize ait aşağıda İlçesi, Köyü, paftası, kaynağın cinsi, ruhsat numarası, ruhsat alanı yazılı 3 adet doğal çıkışlı kaynak gözlerine ait Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 45. maddesi gereğince Açık Teklif usulü satışları yapılacaktır.  
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 24.07.2014 Perşembe günü saat 14.00’de Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No:166 Gümüşova Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda Belediye encümenince yapılacaktır. İstekliler belirlenen İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.
3- Satılacak taşınmazları listesi;
 

Sıra No : 1

Mahallesi-Köyü: Yeşilyayla Köyü

Pafta :Adapazarı G25-b3, G25-b4

Kaynağın cinsi : Doğal Mineralli Su

Ruhsat numarası : 2012/1

Ruhsat Alanı (hek) : 2944,91

Muhammen Bedel (TL) : 335.195,03

% 3 Geçici teminat (TL) : 10.055,85

 

 
4- Doğal Mineralli Su İşletme Ruhsatı satış ( Muhammen ) bedeli yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı satış bedelin %3 (yüzde üç)ü kadardır. 
5- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler 
5.1- Tüzel Kişiler;
a)     Ticaret veya Sanayi Odası Belgesini,
b)     Tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumunu gösterir Ticaret Sicil Gazetesini veya bu hususu gösteren belgeyi,
c)      Tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirkülerini,
d)     Geçici teminatını,
e)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini,
5.2- Gerçek Kişiler;
a)     Nüfus cüzdanı örneğini, (vatandaşlık numarası yazılı olmalıdır)
b)     İkametgâh belgesini,
c)      Noter tasdikli imza beyannamesini,
d)     Geçici teminatını, 
f)      İstekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise, istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirkülerini, vereceklerdir. 
6- İsteklilerde aranacak nitelikler ve istenecek belgeler dosyası idareye verildikten sonra, son müracaat tarihinden önce dahi olsa; dosya içindeki herhangi bir evrakın değiştirilmesi veya eksik evrakın tamamlanması yönünde isteklilerce yapılacak müracaatlar ve/veya birden fazla yapılacak başvurular değerlendirilmeye alınmayacaktır.
7- Posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
  8- Satıştan mütevellit bütün vergi, resmi harç, ilan giderleri, alım satım giderleri gibi ödenmesi gereken her türlü giderler alıcıya ait olup, alıcı tarafından kanuni süresinde ödenecektir
9- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.
10-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Su ve Kanalizasyon İşleri Müdürlüğünden 300,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartnamesini almaları zorunludur.
12-: Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Düzce Mahkemeleri ve icra daireleridir.
11- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. 
                                                                                                                          
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri