İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

TEKNİK DENETİM, KONTROLÖRLÜK VE DANIŞMANLIK HİZMETİ ALINACAKTIR ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ-DÜZCE DİĞER ÖZEL BÜTÇELİ KURULUŞLAR ORMAN GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

 


DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHTELİF ŞEFLİKLERDE GENÇ MEŞÇERELERDE İŞARETLEME İŞİ hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 

İhale Kayıt Numarası

:

2016/77511

1-İdarenin

a) Adresi

:

KÜLTÜR MAHALLESI ESKI ISTANBUL CADDESI 725. Sokak 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805145645 - 3805240543

c) Elektronik Posta Adresi

:

duzceisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU, ASAR, DÜZCE, KONURALP, CUMAOVA, TATLIDERE, SAMANDERE VE MELEN ŞEFLİKLERİNDE 886 HA. ALANDA GENÇ MEŞÇERELERDE İŞARETLEME İŞİ 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer

:

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU, ASAR, DÜZCE, KONURALP, CUMAOVA, TATLIDERE, SAMANDERE VE MELEN ŞEFLİKLERİNİN MUHTELİF BÖLMELERİ

c) Süresi

:

İşe başlama tarihinden itibaren 6(altı) aydır

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ ESKİİSTANBUL CAD. KÜLTÜR MAH. 725. SOK NO:1 MERKEZ/ DÜZCE

b) Tarihi ve saati

:

30.03.2016 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

Mevzuatları gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı ruhsatlı ve yetkili olduğunu gösterir belgesi;

1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğine göre alınmış Orman Mühendisleri  Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili olduğunu gösterir belge,

2) Tüzel kişi olması halinde, tüzel kişinin 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş olması veya Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ana sözleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan ve içinde uzmanlık konuları Mesaaha, Standardizasyon, Boylama, Ölçme, Kayıt İşleri işlerinin yapmasına yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili orman mühendisleri veya orman yüksek  mühendisleri bulunan tüzel kişi olması koşuluyla, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya sanayi odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge.

Gerçek kişi olması halinde;

a) Orman Mühendisleri Odasının ilgili yönetmelik uyarınca düzenlediği ve uzmanlık konuları içinde ağaçlandırma ve erozyon kontrolü faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

b) Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

c) Odadan veya noterden onaylı Serbest ormancılık bürosu tescil belgesi

Ortaklık bürosu olması halinde;

a) Her ortağa ait, Orman Mühendisleri Odasının ilgili yönetmelik uyarınca düzenlediği ve uzmanlık konuları içinde Mesaaha, Standardizasyon, Boylama, Ölçme, Kayıt İşleri faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

b) Her ortağa ait, Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

c) Odadan veya noterden onaylı serbest ormancılık meslek mensupluğu ortaklık bürosu veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu ortaklık bürosu tescil belgesi,

Tüzel kişi olması halinde;

a) 5531 sayılı Kanunda belirtilen mesleki konularda çalışma yapmak üzere 27 Şubat 2007 tarihli ve 26447 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Orman Mühendisliği, Orman Endüstri Mühendisliği ve Ağaç İşleri Endüstri Mühendisliği Hakkında Kanuna dair ormancılık ve orman ürünleri bürolarının kuruluş ve çalışma esasları yönetmeliğinin 13 ve 14 üncü maddelerine göre kurulmuş tüzel kişilerde;

1) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde Mesaaha, Standardizasyon, Boylama, Ölçme, Kayıt İşleri faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

2) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

3) Odadan veya noterden onaylı serbest ormancılık meslek mensupluğu şirketi veya serbest ormancılık ve orman ürünleri meslek mensupluğu şirketi tescil belgesi,

b) Ticaret sicil gazetesinde yayınlanan ana sözleşmesinde, 5531 sayılı Kanunun 4 üncü maddesi birinci fıkrası (a) bendinde sayılan ve içinde ağaçlandırma, erozyon kontrolü işlerinin de yapmasına yetkili, ortakları arasında veya daimi teknik personel kadrosunda Orman Mühendisleri Odasına kayıtlı, ruhsatlı ve yetkili orman mühendisleri veya orman yüksek  mühendisleri bulunan tüzel kişilerde;

1) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının uzmanlık konuları içinde Mesaaha, Standardizasyon, Boylama, Ölçme, Kayıt İşleri faaliyetlerinin de yer aldığı Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi,

2) Tüzel kişi ortağı veya daimi çalışan konumunda bulunan meslek mensuplarının Orman Mühendisleri Odasınca yıllık vizesi yapılmış Odadan veya noterden onaylı ruhsat belgesi vize cetveli,

3) Tüzel kişinin noter onaylı Ticaret Sicil Gazetesi örneği,

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar:

Teklifi sınır değerin altında olduğu tespit edilen isteklilerin teklifleri, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin reddedilecektir.

İLAN OLUNUR.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri