İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

BATI KARADENİZ ÜRETİM PLATFORMLARI İLE AKÇAKOCA LİMANI ARASINDA SERVİS TEKNESİ KİRALAMA İŞİ TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ(TPAO) TRAKYA BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜ

İhale Kayıt Numarası :2014/76479
1 - İdarenin
a) adresi :TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü Dere Mahallesi Edirne Bayiri Mevkii TPAO Küme Evleri 19 39750
b) telefon ve faks numarası :2884173890 - 2884172203
2 - İhale konusu hizmetin niteliği, türü ve miktarı :2 yıl süreli B.Karadeniz Üretim Platformları ile Akçakoca Limanı Arasında Servis Teknesi Kiralama
3- İhalenin / Yeterlik Değerlendirmesinin:
a) Yapılacağı yer :TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, PK:38 - 39750 Lüleburgaz - Kırklareli
b) Tarihi ve saati :17.07.2014 - 14:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler: 
4 - İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1 Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odası veya ilgili meslek odası belgesi;
4.1.1.1 Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2 Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1 Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2 Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3 İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun teklif mektubu,
4.1.4 İdari Şartnamede belirlenen geçici teminata ilişkin standart forma uygun geçici teminat mektubu veya geçici teminat mektupları dışındaki teminatların Türkiye Petrolleri A.O. Trakya Bölge Müdürlüğü Muhasebe Müdürlüğüne yatırıldığını gösteren makbuzlar,
4.1.5 İdari Şartnamenin 7.4. ve 7.5. maddelerinde belirtilen, şekli ve içeriği Hizmet Alımı İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinde düzenlenen yeterlik belgeleri,
4.1.6 Vekaleten ihaleye katılma halinde, vekil adına düzenlenmiş, ihaleye katılmaya ilişkin noter onaylı vekaletname ile vekilin noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.7 İsteklinin ortak girişim olması halinde, İdari Şartname ekinde yer alan standart forma uygun iş ortaklığı beyannamesi,
4.1.8 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir veya noter tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
İhaleye iş ortaklığı olarak teklif verilmesi halinde;İş ortaklığının her bir ortağı tarafından 4.1 maddesinin 4.1.1 ve 4.1.2 bentlerinde yer alan belgelerin ayrı ayrı sunulması zorunludur. İş ortaklığının tüzel kişi ortağı tarafından, iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, bu ortak 4.1.8 bendindeki belgeyi de sunmak zorundadır.
4.2. Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 İstekli bu ihale kapsamında, son on beş yıl içinde yurt içinde ve yurt dışında, kamu veya özel sektörde sözleşme bedelinin en az %70' i oranında gerçekleştirdiği veya %50’si oranında denetlediği ve yahut yönettiği idarece kusursuz kabul edilen ihale konusu iş (B.Karadeniz Üretim Platformları ile Akçakoca Limanı Arasında Servis Teknesi Kiralama İşi) ile ilgili deneyimini gösteren ve tek sözleşmeye dayalı olan İş Deneyim Belgelerini, tutarı teklif edeceği bedelin %30’undan az olmamak kaydıyla ihale dokümanları arasında idareye sunmak zorundadır.
4.2.2.Gerçek kişilere veya iş deneyim belgesi düzenlemeye yetkili olmayan  kurum ve kuruluşa bedel içeren tek bir sözleşmeye dayalı olarak gerçekleştirilen işlerde, sözleşme ve bu sözleşmenin uygulanmasına ilişkin olarak 213 sayılı Vergi Usul Kanununun ilgili hükümleri çerçevesinde düzenlenen; fatura örnekleri veya bu örneklerin noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretleri veya serbest meslek makbuzu nüshaları ya da bu nüshaların noter, yeminli mali müşavir, serbest muhasebeci mali müşavir veya vergi dairesi onaylı suretler iş deneyimini gösteren belge olarak sunulabilir.
4.3. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1 Deniz yolu ile acenta botu ya da servis teknesi olarak yolcu, personel ve malzeme taşıma ve benzeri işler
4.5. Personel, Makine, tesis ve diğer ekipmana ilişkin belgeler:
4.5.1.Aşağıda özellikleri belirtilen, personel ve üretim platformlarındaki ilgili bakım-onarım malzemelerini taşıyabilecek servis teknesine sahip olduğunu veya kiralamış olduğuna dair belge.
4.5.1.1.Tahsis edilecek servis teknesi her türlü Denizcilik kurallarına ve Seyrüsefer şartlarına uygun, en az 250 BHP motor gücüne sahip, toplam boyu en az 18 m. uzunluğunda, asgari seyir hızı 10KNOT ve çelik malzemeden imal edilmiş olacaktır.
4.5.1.2.Tahsis edilecek tekne Ticari gemilerin tonilato ölçme yönetmeliğine uygun olarak düzenlenmiş Tonilato Belgesine sahip olacaktır.
4.5.1.3. Tahsis edilecek tekne, “+ 1A5 K20 SERVICE BOAT, + M” notasyonuna veya eşdeğer notasyona uygun olarak akredite klas kuruluşu tarafından klaslanmış olacaktır. Halihazırda bahsi geçen notasyonlara uygun Klası bulunmayan tekne tahsisi durumunda sözleşme imza tarihinden başlayarak 3 ay (üç ay) içerisinde YÜKLENİCİ tarafından tahsis edilen teknenin uygun klası yaptırılacak ve İDARE’nin onayına sunacaktır.
4.5.1.4.Tahsis edilecek tekne için alınmış Denize Elverişlilik Belgesine sahip olacaktır.
4.5.1.5.Servis teknesi asgari 12 personel taşıma iznine sahip Servis Motoru olacaktır.
4.5.1.6.Servis teknesi, su altı, su üstü radarları ve her türlü teknik emniyet cihazları ile teçhiz edilmiş olacaktır.
4.5.1.4.Servis Teknesinde geçerli deniz mevzuatlarına göre biri kaptan ikisi gemici adamı (miço veya gemici veya usta gemici) olmak üzere en az üç (3) ehliyetli personel çalıştıracaktır.
5 - Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6 - İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7 - İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 (İki Yüz Elli) Türk Lirası karşılığı aynı adresten satın alınabilir. İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür. Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler, posta masrafı dahil 275 (İki Yüz Yetmişbeş) Türk Lirası doküman bedelini T. Vakıflar Bankası Lüleburgaz Şubesi 00158007287270666 no’lu hesaba yatırmak zorundadır. Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler, ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir. İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde, postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Dokümanın postaya verildiği tarih, dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları zorunludur.
8-Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar TPAO Trakya Bölge Müdürlüğü, PK:38 - 39750 Lüleburgaz - Kırklareli adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9-İstekliler tekliflerini, birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
10-İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11- Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırk beş) takvim günüdür.
12- Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilmez.
13- Diğer Hususlar: Ortaklığımız bu ihale ile ilgili 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa tabi olmayıp, ihaleyi yapıp yapmamakta veya kısmen yapmakta serbesttir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri