İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

181 KALEM TIBBİ SARF MALZEME ALIM İHALESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

181 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme Alım İhalesi alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2014/63768
  1-İdarenin     a) Adresi :Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası :3805421390 Dah:1717 - 3805421408
c) Elektronik Posta Adresi :donersermaye@duzce.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği internet 
Adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın  a) Niteliği, türü ve miktarı :181 Kalem Tıbbi Sarf Malzeme
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Düzce Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi Ayniyat Deposu
c) Teslim tarihi :İhale konusu malzemeler ihale sözleşme süresinde İdarece verilecek siparişe göre en geç 7 (yedi) gün içerisinde Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deposuna peyder pey teslim edilecektir. İhale konusu malzemelerin sözleşme süresi bir yıldır. Ayniyat birimine teslim edilen malzemeler için sözleşme imza sırasında idareden alınan " Malzeme Beyanı " belgesi doldurulup malzemeler ile depoya teslim edilecektir.
3- İhalenin  a) Yapılacağı yer :Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Toplantı Odası
b) Tarihi ve saati :04.08.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerden T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olması zorunlu malzemeler için (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ilişkin belgeleri vereceklerdir. (Zorunlu Malzemeler TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olacaktır.)
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.1. Standarda ilişkin belgeler:101.Perfüzyon Cihazlarına Uygun Enjektör Seti, Enjektörlü Volumetrik İnfüzyon Cihazı : Cihaz, IEC/EN 60601-1-2, IEC/EN 60601-2-24, EN 55011 standartlarına uygun olmalıdır.
159. LAPAROSKOPİK YELPAZE EKARTÖR: 14. İSO , TUV , CE , FDA gibi uluslar arası standartlardan en az birine sahip olmalıdır.179-REUSABLE KOLONOSKOPİK BIYOPSI FORCEPS :  Malzeme Uluslararası kalite standartlarına (FDA-CE) haiz olmalıdır.58, 63, 64, 67, 83, 84, 94, 98, 101, 103, 104, 106, 110, 111, 120, 150 ve 181. kalemler için, İlgili ürün CE uygunluk belgesine sahip olmalıdır.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:
1) İhaleye katılacak olan istekliler teklif ettikleri malzemelere ait teknik şartnamede yazılı miktarlarda numuneyi numune teslim tutanağı ile birlikte vereceklerdir. Numunler ihale saattinden önce ayniyat depo birimine teslim edilip teslim tutanağı ihale zarfının içine konulacaktır. Teslim edilen malzemeler, teslimat tarihinden önceki altı ay içinde üretilmiş olmalıdır. Verilen numuneler iade edilmeyecektir.
2) Üzerinde ihale kalan yüklenici, numune teslim belgesinde belirttiği malzemelerin aynısını herhangi bir sebeple temin edemezse, idarenin uygun göreceği bir başka marka kabul edilebilir.
3) İhalede marka olarak tanımlanmış malzemelerde teknik şartnameye uygun muadil malzemeler kabul edilecektir.
4) İstekliler, son kullanma tarihine 3 ay kalan ve kullanım süresinde hatalı olduğu anlaşılan malzemelerin yenisiyle değiştirileceğine dair belge verecekler ve iade edilen ürünleri en geç 15 gün içerisinde yeni miadlıları ile değiştireceklerdir.
5)Siparişi verilen malzemelerin teslim tarihleri itibariyle son kullanma tarihlerinin dolmasına en az 2/3 kadar süre olmalı, teslim edilen ürünler son kullanma tarihi karışık olmamalıdır.
6)Hastanemiz deposuna teslim edilmek üzere gelen ihale malzemelerinin muayene işlemi sırasında herhangi bir sorunla karşılaşılırsa sorun çıkan malzemeler yüklenici tarafından 7 (yedi gün) içerisinde yenisiyle değiştirilecektir.
7) Laboratuar muayenesi gerekirse; Muayene kurumumuz laboratuarlarında veya herhangi bir kamu kurumunun laboratuarında yapılacaktır. Masrafları yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Malzemeler her seri için yeterli sayıda numune alınarak analiz için gönderilebilecek, eksilen stok firma tarafından tamamlanacaktır
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Konuralp / Düzce adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YüzYirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri