İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

20 AYLIK SOĞUTMA SİSTEMLERİ BAKIM VE ONARIM DÜZCE KAMU HASTANE BİRLİĞİ SAĞLIK BAKANLIĞI TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU

 
20 Aylık Soğutma Sistemleri Bakım ve Onarım hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer  almaktadır.
İhale Kayıt Numarası :2014/33059
1-İdarenin     
a) Adresi :Muncurlu Köyü DÜZCE MERKEZ /DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası     :3805291300-3805291328
c) Elektronik Posta Adresi         :khb81.mb@saglik.gov.tr
ç) İhale dökümanının                 :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/ 
görülebileceği internet adresi
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği,türü ve miktarı         :Hizmetin miktarı ve türü ekte yer almaktadır
                                                  Ayrıntılı bilgiye EKAP'ta yer alan ihale dokümanı içinde 
                                                  bulunan idare şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacak yer                         :Düzce Atatürk Devlet Hastanesi 
c) Süresi                                     :İşe başlama tarihi 01.05.2014,işin bitiş tarihi tarihi 31.12.2015                           
3-İhalenin 
a) Yapılacağı yer                       :Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği  Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası/Düzce 
b) Tarih ve saati                         :02.04.2014-10:30
4.İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde  uygulanacak kriterler.
4.1.İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1.Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve /veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1.Gerçek kişi olması halinde,kayıtlı olduğu ticaret  ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından,ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış,tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3.İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil,izin,ruhsat,vb.belgeler,İstekliler, hizmet yeterlilik belgesi veya yetki belgesini aldığı firmaya ait hizmet yeterlilik  belgesi ile yetki belgesini teklifleriyle birlikte sunacaklardır.
4.1.2.Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde,noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2.Tüzel kişi olması halinde,ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları,üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi,bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde , bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazateleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğinin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4.Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde,ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihtan geriye doğru  son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren ,standart forma uygun belge,
4.2.Ekonomik ve mali yeterliğe ilşkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler 
İdare tarafından ekonomik ve mali  yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler  ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin %25 oranında az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1Kamu veya özel sektörden alınmış;makina bakım onarım hizmeti veya makina bakım hizmeti veya makina-cihaz bakım onarım hizmeti veya makina-cihaz bakım  hizmeti alımları benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6.İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7.İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1.İhale dokümanı,idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY(Türk Lirası) karşılığı Düzce  İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası merkezi Satın Alma Birimi adresinden satın alınabilir.İhale dokümanının posta yoluyla da satın alınması mümkündür.Posta yoluyla ihale dokümanı almak isteyenler,posta masrafı dahil 60 TRY(Türk Lirası)doküman bedelini halk bankası düzce şubesi TR16 0001 2009 3270 0005 0000 86 yatırmak zorundadır.Posta yoluyla ihale dokümanı satın almak isteyenler,ihale doküman bedeline ilişkin ödeme dekontu ile ihale dokümanının gönderileceği adresin de belirtildiği ihale dokümanı talep başvurularını yukarıda yer alan faks numarasına veya yazılı olarak idareye ihale tarihinden en az beş gün önce göndermek zorundadır. İhale dokümanı iki iş günü içinde bildirilen adrese posta yoluyla gönderilecektir.İhale dokümanının posta yoluyla gönderilmesi halinde,postanın ulaşmamasından veya geç ulaşmasından ya da dokümanın eksik olmasından dolayı idaremiz hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz .Dokümanın postaya verildiği tarih,dokümanın satın alma tarihi olarak kabul edilecektir.
7.2.İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8.Teklifler,ihale tarih ve saatine kadar Düzce İli Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreterliği Muncurlu Hizmet Binası Merkezi Satın Alma Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi,aynı adrese iadeli taathütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9.İstekliler tekliflerini,Birim fiyatlar üzerinden verecektir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle,her bir iş kaleminin  miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sunucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede,işin tamamı için teklif verilecektir.
10.İstekliler teklif ettikleri bedelin %3'ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11.Verilen tekliflerin geçerlilik süresi,ihale tarihinden itibaren 90(doksan)takvim günüdür.
12.Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri