İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞܒNDEN

Müdürlüğümüz, Düzce Orman İşletme Şefliği 96, 98, 99 No.lu bölmeleri kapsayan  Kaynaşlı İlçesi Üçköprü mevkiinde “Üçköprü C Tipi Mesire Yeri” işletme hakkının kiraya verilmesi işi, 2886 Sayılı Devlet İhale Kanunun 35 (a) maddesi ile Hazine Taşınmazlarının İdaresi Hakkındaki Yönetmelik esasları çerçevesinde ve bu kanununun birinci maddesinin ikinci fıkrasına göre hazırlanan “Döner Sermayeli Kuruluşlar İhale Yönetmeliği”nin 29-a) maddesi uyarınca Kapalı teklif (Artırma) usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır.
1. İDARENİN:
a) Adresi :Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Eski İstanbul Caddesi Kültür Mah.    725. Sokak   Merkez/ DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası :0 380 514 56 41- 0380 524 05 43
c) Elektronik posta adresi :boluobm@ogm.gov.tr
2. İHALEYE KONU  ÜÇKÖPRÜ C TİPİ MESİRE YERİ’NİN  NİTELİĞİ, YERİ VE YÜZÖLÇÜMÜ: 
Niteliği İli İlçesi Köyü / Mahallesi Mevkii Yüzölçümü İşletme Hakkı 
 Kira Süresi
Orman        DÜZCE           KAYNAŞLI                     -          ÜÇKÖPRÜ 16,16 Hektar      29 Yıl
(Devletin 
hüküm ve 
Tasarrufu 
altındaki yer)
 
3. İHALE KONUSU İŞİN:
a) İşin Niteliği, Nev’i ve Miktarı(Fiziki) :1 Adet Orman İçi Dinlenme Yeri  işletme hakkının, 6831 Sayılı Orman Kanunu’nun 25 inci maddesi uyarınca kiraya verilmesi.
a) Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli :4.800,00 TL+ KDV
b) Geçici teminat miktarı :144,00 TL.
4. İHALENİN:
a) Yapılacağı yer :Düzce Orman İşletme Müdürlüğü Toplantı Salonu
b) Tarih ve saati :11.02.2014- saat: 10.00
5. İSTEKLİLERİN İHALEYE KATILABİLME ŞARTLARI VE YETERLİK KRİTERLERİ İLE İSTENİLEN BELGELER:
5.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan bilgi ve belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir;
5.1.1. Kanuni ikametgahı olması,
5.1.2. Tebligat için Türkiye'de adres göstermeleri, ayrıca irtibat için telefon numarası ve faks numarası(varsa) bildirmeleri,
5.1.3. Gerçek kişilerin T.C. kimlik numarasını, tüzel kişilerin ise vergi kimlik numarasını bildirmeleri,
5.1.4. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen geçici teminatı yatırmış olmaları,
5.1.5. Şekli ve içeriği bu Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
5.1.6. Kapalı Teklif Usulü İhale Şartnamesi ve eklerinin(İhale dokümanının) satış bedelinin ödenmesini müteakip, idareden alınacak “İhale Dokümanı Satış Belgesi”
5.1.7. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.8. Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi.
5.1.9. Özel hukuk tüzel kişilerinin, yukarıda belirtilen şartlardan ayrı olarak, idare merkezlerinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu ticaret veya sanayi odasından yahut benzeri meslekî kuruluştan, ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış sicil kayıt belgesi ile tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile tam yetkili olduklarını gösterir noterlikçe tasdik edilmiş imza sirkülerini veya vekâletnameyi vermeleri; kamu tüzel kişilerinin ise, yukarıdaki (b), (ç) , (d) ve (e) bentlerinde belirtilen şartlardan ayrı olarak tüzel kişilik adına ihaleye katılacak veya teklifte bulunacak kişilerin tüzel kişiliği temsile yetkili olduğunu belirtir belgeyi vermeleri,
5.1.10. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, bu Şartname eki örneğe uygun, noter tasdikli, iş ortaklığı beyannamesi.
5.1.11. İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a), (c), (f), ve (h) bentlerinde yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
5.2. İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya noter tasdikli suretini vermek zorundadır.
6. İHALEYE AİT ŞARTNAME VE EKLERİ(İHALE DOKÜMANI):
İhale Şartnamesi ve ekleri(İhale dokümanı) idarenin adresindeki İhale Biriminde görülebilir ve 50 TL karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların, İhale Şartnamesi ve eklerini  (İhale dokümanı) satın almaları zorunludur. İstekliler, ihale dokümanının satış bedelini, Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ nün veznesine ya da Düzce Orman İşletme Müdürlüğü’ nün T.C. Ziraat Bankası Düzce Şubesi’ndeki  TR 300001000054119620065001  numaralı hesabına yatıracaklardır.
7. TEKLİFLERİN SUNULMA ŞEKLİ:
7.1. Teklif mektubunu içeren iç zarf ve geçici teminata ait alındı makbuzu veya banka teminat mektubu ile ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler ikinci zarfa (Dış zarf) konularak kapatılır. Dış zarfın üzerine isteklinin adı ve soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas olarak göstereceği açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır veya kaşelenir/mühürlenir.
7.2. Teklifler,  ihale saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında, idarenin adresindeki İhale Komisyonu Başkanlığına teslim edilir. Alındı numarası zarfın üzerine yazılır. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir.
7.3. Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Bu takdirde dış zarfın üzerine komisyon başkanlığının adresi ile hangi işe ait olduğu, isteklinin adı ve soyadı ile açık adresi yazılır. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen ihale saatine kadar İhale Komisyonu Başkanlığına ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz.
8.4. İstekliler tekliflerini, “Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedeli” üzerinden artırma yapmak suretiyle vereceklerdir. Bu ihalede uygun bedel; Tahmin edilen ilk yıl işletme hakkı kira bedelinden aşağı olmamak üzere, teklif edilen bedellerin en yükseğidir.
8.5. Komisyon başkanlığına verilen teklifler, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez.
9. İhale Komisyonu gerekçesini belirtmek suretiyle ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir. Komisyonların ihaleyi yapmama kararı kesindir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri