İHALE İLANI

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
Videoyu Aç İHALE İLANI
A
a

T.C. DÜZCE İLİ GÜMÜŞOVA İLÇESİ BELEDİYE BAŞKANLIĞI YER SATIŞI İLANI İHALE NO:2013/166

 
 
İhale No: 1- Düzce ili Gümüşova İlçesi Belediye Meclisinin 07.08.2013 tarih 2013/40 ve 07.12.2011 tarih ve 2011/51 sayılı kararı ile aşağıdaki  listede bilgileri mevcut taşınmazların  satışı 2886 sayılı Devlet ihale Kanununun 45.nci maddesine (açık teklif usulüne) göre yapılacaktır.
2- İhale, Belediye Encümeni huzurunda 17.12.2013 Salı günü saat 14:00’de Yeni Mahalle Hürriyet Caddesi No:166 Gümüşova Belediye Başkanlığı Meclis toplantı salonunda yapılacaktır. İsteklilerin belirtilen gün ve saatte hazır bulunmaları gerekir.
3- Satılacak taşınmaz listesi;
 
 Sıra    Mahallesi         Pafta              Ada /Parsel   Parselin  Yüzölçümü(m2)     Toplam              % 3 geçici
 No        /Köyü                                                              kullanım                                  muhammen       teminat TL.
                                                                                       Durumu                                    bedel TL.
 1         Selamlar      G25B20A             360 Ada 1     Sanayi
            Köyü             2D                        Nolu Parsel   Arsası       1.769,61           103.700,00 TL      3.111,00 TL
 2         Selamlar    G25B20A             357 Ada 1     Sanayi      42.479,86         2.436,220,0         73.086,60 
            Köyü             2A-1B                  Nolu Parsel   Arsası                                 0 TL                     TL
 
4- Taşınmaz malların tahmin edilen (Muhammen) bedelleri yukarıda belirtilmiştir. Geçici teminat miktarı belirtilen arsa için bedelin %3(yüzde üç)ü kadardır. İhaleye katılmak isteyenlerin geçici teminatını 17.12.2013 Salı günü saat 13:30’a kadar banka teminat mektubu veya nakit olarak Belediyemiz veznelerine yatırmaları gerekmektedir.
5- İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;
5.1-  Kanuni ikametgâh sahibi olması.
5.2-  Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,
5.2.1-Gerçek kişi olması halinde ikametgâh, nüfus sureti ve T.C.kimlik nosu.
5.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
5.3-Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.           
5.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
5.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.            
5.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.              
5.5- 2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.
6-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 250,00 TL karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartnamesini almaları zorunludur.
7- İhaleye katılmak için gerekli belgeleri kapsayan ihale dosyasını, 17.12.2013 Salı günü saat 14:00’e kadar ihale komisyonuna teslim etmeleri gerekmektedir.
9- Taşınmazların  ihalesine ilişkin her türlü harç, pul vs. masraflar istekliye aittir.
10-İhale; kısmi teklife açık olup, ihaleye katılacak istekliler her iki parsele teklif verebilecekleri gibi tek bir parsele de teklif verebilirler.
11- Gerektiğinde ihtilafların hal mercii Düzce Mahkemeleri ve icra daireleridir.
12- İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.
13- Telgraf, faksla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.
1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat


Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri