İhale İlanı

Resmi İlan 1 Eylül 2016 12:00
A
a

KÖMÜR NAKLİ VE DAĞITIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

 

İhale İlanı

KÖMÜR NAKLİ VE DAĞITIMI HİZMETİ ALINACAKTIR

DÜZCE SOSYAL YARDIMLAŞMA VE DAYANIŞMA VAKFI
TTK tarafından Yükleniciye ait Düzce İli Şehir Merkezinde bulunan depoya kamyonlarla gelecek olan toplam 6000 ton kömürün kamyonlardan tahliye edilerek Düzce İli Merkez ilçeye bağlı köy ve mahallede ikamet eden 4000 vatandaşlarımıza dağıtımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2013/97947

1-İdarenin

a) Adresi: VALILIK BINASI I BLOK 81000 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası: 3805231669 - 3805233732

c) Elektronik Posta Adresi: duzcesydv@hotmail.com

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu hizmetin

a) Niteliği, türü ve miktarı : İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer : Düzce İli Merkez ilçeye bağlı 97 köy 67 mahalle

c) Süresi : İşe başlama tarihinden itibaren 180(YÜZSEKSENTAKVİM) gündür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer: Düzce Valiliği Valilik Toplantı Salonu

b) Tarihi ve saati: 13.08.2013 - 10:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,

İhaleye iştirak eden isteklinin gerçek veya tüzel kişi olmasına göre,  4925 sayılı Karayolu Taşıma Kanunu ve Karayolu Taşıma Yönetmeliği gereği Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından alınması zorunlu kılınan taşıma yetki belgelerinden ( L1, L2, R1, R2 ve K1 ) en az birine sahip olması gerekmektedir.
İhaleye iştirak eden isteklilerin Taşıma yetki belgesi, taşıt belgesi, taşıt kartı ve taşıma yapacağı araçların ruhsatlarının asıllarını veya  noter onaylı suretlerini teklif zarfı içinde ibraz edeceklerdir. ( Asıllarını ibraz etmemeleri halinde idare yetkilisince Aslı Görülmüştür şerhi düşülmüş suretleride kabul edilir.)

*K1 yetki belgesini ibraz eden istekliler sadece özmal taşıtlarını kullanabilirler.
*L1 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının 20 katını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları,
*L2 yetki belgesi sahipleri özmal taşıtları ile sahip oldukları özmal taşıt sayısının yarısını geçmemek üzere ticari olarak kayıt ve tescil edilmiş sözleşmeli taşıtları kullanabilirler.
*R1,R2 yetki belgesini ibraz eden isteklilerin sahip oldukları (özmal) ve kiraladıkları araçların K1 taşıma yetki belgesine sahip olması gerekmektedir.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1.Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 25 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.

4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:

Yüklenici, ihale konusu işin yapımında, en az 5 işçi ile 4 adet kamyonu şoförleriyle beraber çalıştıracaktır. Bu araçların en az net yük taşıma kapasitesi 7,5 ton ( 7.500 kg ) ve üzerinde olacaktır. Yapılacak işin mahiyetini bozmayan ve işin ifasını kolaylaştıracak araç gereç ve teçhizat kullanılabilir.

4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

4.4.1.

a)Nakliyat

b)Yük,Eşya,Mal Dağıtım ve Organizasyonu

c)Kömür Tahmil,Tahliye ve Nakliyesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 250 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Valilik Hizmet Binası I Blok adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Başkanlığı Valilik Hizmet Binası I Blok Altı Zemin Kat Düzce/Merkez adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

1000
icon

Henüz yorum yapılmadı,
İlk Yorum yapan siz olun...

alinti yazarlar ALINTI YAZARLAR
hava durumu HAVA DURUMU
anket ANKET

Sitemiz yenilendi, tasarımı sizce nasıl ?

e-gazete E-GAZETE
sayfalar SAYFALAR
arşiv HABER ARŞİVİ
linkler LİNKLER
duyurular DUYURULAR
Bu haber ilginizi çekebilir! Kapat

Düzce Manşet Gazetesi - Düzce Asayiş Güncel Sağlık Eğitim Siyaset Spor Haberleri
kklklllkkdsa