İLAN

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

T.C. SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü G A Y R İ M E N K U L S A T I Ş İ L A N I

 

 

 

 

İLİ: DÜZCE

DOSYA NO: 2012/15280 TEVHİD DOSYA 2015/05 SATIŞ DOSYA BORÇLU : ATA NEZİH YAPI DENETİMLTD.ŞTİ.(Gökhan SÜNER)

ADRES: ŞEREFİYE MAH.TİRYAKİ SOKAK KARATAŞ APT. NO:14 DÜZCE

1-Gayrimenkulun Bulunduğu Adres : Düzce İli,Merkez İlçesi-Metek Mah-1193 Parsel-BlokA1/A ,Kat

No1,7 Bağımsız Bölüm-DÜZCE

2-Gayrimenkulün Durumu ve Özel Nitelikleri : Tapunun,1193 Parsel, 7 Bağımsız Bölümünde Kain,Taşınmazın

Betonarme zemin+2 kat toplamda 12direden oluşan binanın

1.katında bulunmaktadır.Güney Batı cepheli daire 3 yatak odası,1 salon,1 mutfak,1 banyo,1 duş+WC olmak üzere bürüt

135 m2'dir.Pafta No:G26A19A2B-2C,Parsel No:1193,Yüzölçumü 16.764,22 m2,Arsa payı 16/2112 Blok No:A1/A kat:1 Bağımsız Bölüm:7 dir.

3-İhalenin Yapılacağı Yer, Gün ve Saat: Düzce Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğü Konferans Salonunda

Cedidiye Mah.Göksel Sok.No:5 DÜZCE

1. Açık Artırma: 21.07.2015 Saat 10.30-10.40 arası

2. Açık Artırma: 28.07.2015 Saat 10.30-10.40 arası

 

4-Gayrimenkulün Artırmaya Esas

Rayiç Değer: Taşınmaz Gayrımenkul Daire :brüt 135m2=170.000,00.-TL Tam

Hisse

 

5-Arttırmaya Katılacaklardan Alınacak Teminat Çeşidi ve Tutarı : Arttırmaya iştirak edeceklerin gayrimenkulün arttırmaya esas rayiç değerinin % 7,5'u olan 12.750,00.-TL.'si pey akçesinin6183 sayılı Kanununun 10.maddesinin 1 ila 4.fıkrasında belirtildiği şekilde nakden veya süresiz tahvil ve bonosu, Hükümetçe belli edilecek Milli Esham ve Tahvilat olarak Müdürlüğümüze satıştan önce vermeleri zorunludur.

6-Gayrimekul Üzerindeki Mükellefiyetler ve Henüz Vadesi Gelmemiş Rehinler Hakkında Gerekli Bilgiler:

7-Hangi Giderlerin Alıcıya Ait Olacağı: % 1 KDV.(Maliye Bakanlığınca belirlenen oran değişiklileri geçerli olacaktır) resmi İhale Pulu,Damga Vergisi,Tapu alım Satım Harcı,ve Masrafları, Tellaliye Resmi ve Taşınmaz Teslim Masrafları

8- Pey İpotekli borç gözönüne alınmadan sürülür, ancak gayrimenkul rehni suretiyle sağlanmış muaccel borçlar alıcıya devredilmez. Satış bedelinden tercihan ödenir. Muaccel olup alıcıya intikal eden rehinli borçlar ihale bedelinden tenzil edilerek alıcı uhdesinde bırakılır. Bakiyesi kendisinden tahsil olunur.

9- 1.Arttırmada tayin edilen zamanda gayrimenkül üç defa bağrıldıktan sonra teklif olunan en yüksek bedel rayiç bedeli % 75'i olan 127.500,00.-TL.'yi bulması gerekir. Bundan başka kurum alacağına rüçhanı olan diğer alacaklar mezkür gayrimenkul ile temin edilmiş ise, arttırma bedelinin rüçhanlı alacakların tutarı ile yapılmış ve yapılacak giderleride karşılaması gerekmektedir. Arttırma bedeli bu miktarları bulmazsa en çok arttıranın tahhüdü baki kalmak kaydıyla 7 gün sonra aynı yer ve saatte yapılacak arttırmada rayiç bedelin % 40'ı olan

68.000,00.-TL.'yi ve rüçhanlı alacaklar ile takip masraflarını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Şu kadar ki ; 1. arttırmada istekli çıkmaz veya pey sürülmez ise, 2.arttırmada, 6183 sayılı kanunun 94.maddesi gereğince 1.arttırmadaki şartlar aranacaktır

10- Satış peşin para ile yapılır. Alıcının talebine istinaden 10 günü geçmemek üzere mehil verilebilir.

11- Taşınmazın aynından doğan birikmiş vergiler ihale bedelinden ödenir.

12- Gayrimenkul kendisine ihale olunan kimse ihale bedelini hemen veya verilen süre içerisinde ödemekle yükümlüdür.Aksi takdirde ihale fesh edilir ve gayrimenkul, satış komisyonunca hemen 7 gün süre ile arttırmaya çıkarılır. Bu arttırmada ilgililere tebliğ yapılmaz. Yalnız ilanla yetinilir. Bu kez gayrimenkul masrafları ve rüçhanlı alacakları toplamını geçmesi şartıyla en çok arttırana ihale edilir. Birinci kez ihale yapılan kimse iki ihale arasındaki farktan ve diğer zararlardan mesul olup, ihale farkı ve geçen günlerin faizi ayrıca hükme gerek kalmaksızın teminattan mahsubu yapıldıktan sonra bakiyesi 6183 sayılı Amme Alacakları Tahsil Usulü Hakkında Kanun Hükümlerine göre Sosyal Güvenlik İl Müdürlüğünce tahsil olunur. Faiz % 5 'ten hesap edilir.

13- Satış ilanı ilgililerin adresine gönderilecek olup adreste tebligat yapılamaması halinde ve adresi bilinmeyenler için (Takyidatı olan,borçlu,alacaklı,3.şahıs hissedar,irtifa hakkı sahipleri ve tüm ilgililer)içinde tebliğ yerine geçeceği İLANEN TEBLİĞ olunur.

Yukarıda yazılı hususlardan başka bilgi almak isteyenler 2012/15280 İcra Takip Dosyasından ve 2015/05Satış dosyasından ayrıca Düzce Sgk İl Müdürlüğü İcra servisine müracaat edilebilir.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ilan-8232.html