İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ

 

 


DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU ŞEFLİĞİ 024 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA BÜYÜK ONARIM YAPIM İŞİ , AKSU ŞEFLİĞİ 038 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA ÜST YAPIM İŞİ VE AKSU ŞEFLİĞİ 048 KOD NOLU ORMAN YOLUNDA SANAT YAPISI yapım işi 3 parti halinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhalelere ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır. 

İhale Kayıt Numarası:Parti 1 : 2015/58355

Parti 2: 2015/58260

Parti 3: 2015/58459

1-İdarenin

a) Adresi:KÜLTÜR MAHALLESI ESKI ISTANBUL CADDESI 725. Sokak 81010 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası:3805145645 - 3805240543

c) Elektronik Posta Adresi:duzceisl@ogm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi:https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu yapım işinin

a) Niteliği, türü ve miktarı:Parti 1 : 3,55 KM. Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Parti 2 : Aksu Şefliği 024 kod nolu yolda büyük onarım yapımı
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

Parti 3 : AKSU ŞEFLİĞİ 048 KOD NOLU YOLDA SANAT YAPISI YAPIM İŞİ Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Yapılacağı yer:Parti 1 : DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU ŞEFLİĞİ 038 KOD NOLU ORMAN YOLU

Parti 2 : DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU ŞEFLİĞİ 024 KOD NOLU ORMAN YOLU

Parti 3 : DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ AKSU ŞEFLİĞİ 048 KOD NOLU ORMAN YOLU

c) İşe başlama tarihi:Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 gün içinde 
yer teslimi yapılarak işe başlanacaktır.

ç) İşin süresi:Parti 1 ve 2 : Yer tesliminden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür.

Parti 3 : Yer tesliminden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer:ESKİ İSTANBUL CADDESİ KÜLTÜR MAH. 725. SOKAK NO 1 MERKEZ/ DÜZCE

b) Tarihi ve saati:Parti 1 : 22.05.2015 - 09:00

Parti 2 : 22.05.2015 - 10:00

Parti 3 : 22.05.2015 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da Esnaf ve Sanatkarlar Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi. 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da esnaf ve sânatkar odasından veya ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri. 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi. 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 

4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5İhale konusu işte idarenin onayı ile alt yüklenici çalıştırılabilir. Ancak işin tamamı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimi göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belge. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. İş deneyim belgeleri:

Son on beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ve teklif edilen bedelin % 80 oranından az olmamak üzere ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 

4.4.Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler ve benzer işlere denk sayılacak mühendislik ve mimarlık bölümleri:

4.4.1. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:

Parti 1 : Her türlü Üst yapı yapım işleri ile Yapım işlerinde benzer iş grupları tebliğinde yer alan A/V grubu işler benzer iş olarak değerlendirilecektir.

Parti 2 : Bu ihalede benzer iş olarak, Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A / V. Grubu İşler ve Orman Yolu Yapım ve Orman Yolu Büyük Onarım Yapım İşleri benzer iş olarak kabul edilecektir.

Parti 3 : Yapım İşlerinde İş Deneyiminde Değerlendirilecek Benzer İşlere Dair Tebliğde yer alan A V grubu işler

4.4.2. Benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri:

Parti 1 : İş deneyim belgesi yerine mezuniyet belgelerini/Diplomalarını sunmak sureti ile ihaleye girecek olan mühendisler için, Mühendislik Fakültelerinin İnşaat Mühendisliği Bölümü mezunlarının diploması ihale konusu iş veya benzer işlere denk sayılacaktır.

Parti 2 : İhale konusu iş veya benzer işe denk sayılacak mühendislik veya mimarlık bölümleri; İnşaat Mühendisliği ve Orman Mühendisliğidir

Parti 3 : İş deneyim belgesi yerine diplomalarını sunmak suretiyle ihaleye girecek olan mühendis ve mimarlar için, Yapım İşleri İhaleleri Uygulama Yönetmeliğinin 55 inci maddesinin (c) bendi uyarınca, Üniversitelerin İnşaat Mühendisliği mezunlarının diplomaları ihale konusu iş veya benzer işlere denk olarak değerlendirmeye alınacaktır

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MUHASEBE SERVİSİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE ORMAN İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ MAKİNE İKMAL SERVİSİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, Her bir iş kaleminin miktarı ile bu iş kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde verilecektir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.  Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 
13.Diğer hususlar: İhalede Uygulanacak Sınır Değer Katsayısı (N) : 1,2
İhale, Kanunun 38 inci maddesinde öngörülen açıklama istenmeksizin ekonomik açıdan en avantajlı teklif üzerinde bırakılacaktır.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-7848.html