İhale İlanı

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

54 KALEM CERRAHİ EL ALETİ DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ54 Kalem Cerrahi El Aleti alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2015/9929

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805421390 Dah: 1717 - 3805421448 - 3805421408

c) Elektronik Posta Adresi

:

donersermaye@duzce.edu.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

54 Kalem Cerrahi El Aleti 
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri

:

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi

c) Teslim tarihi

:

İhale konusu malzemeler ihale sözleşme süresinde İdarece verilecek siparişe göre en geç 7 (yedi) gün içerisinde Araştırma ve Uygulama Hastanesi Deposuna peyder pey teslim edilecektir. İhale konusu malzemelerin sözleşme süresi bir yıldır


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ TOPLANTI ODASI

b) Tarihi ve saati

:

03.03.2015 - 10:30


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir. 

Teklif edilecek ürünlerin yetkili satıcısı olduğunu gösteren, ithal ürünlerde ithalatçı ve satıcı firmanın, yerli ürünlerde imalatçı ve satıcı firmanın yetkili kaydı TITUBB.’da bulunmalı ve bu husus belgelendirilmelidir. Ayrıca teklif edilen ürünlerin (konteynır ve tel sepetleri hariç) TITUBB. Onaylarının bulunduğuna dair internet çıktıları teklif dosyası içerisinde sunulmalıdır.

4.3.2. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:

Cerrahi Aletler fabrikasyon ve işçilik ve malzeme hatalarına karşı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ve bu kanunla ilgili yönetmelik ve mevzuatlarda zorunlu olduğu şekilde en az 2 yıl garantili olacaktır. Garanti üretici fabrika ve ithalatçı ve satıcı istekli firmalar tarafından verilmelidir. Cerrahi aletler kullanım amacına uygun olarak kullanıldığında işçilik ve malzeme kusurlarından muaf olacak , işçilik ve malzeme açısından kusurlu bulunan ürünler , bu kusurların aşınma ve yıpranmadan kaynaklanması şartıyla , ücret talep edilmeden onarılacak yada yenisi ile değiştirilecektir. Tamir edilecek aletler ancak ilgili firmanın yada markanın kendi atölyesinde tamir edilecektir. İhaleye iştirak eden firma ve distribitör firma tarafından bu hususlar taahhüt edilmelidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:

1-) İstekliler teklif ettikleri cerrahi aletlere ait bu şartname ve ekindeki ihtiyaç listesine göre hazırlayacakları  “ teknik şartnameye cevap ” başlıklı belgeyi teklif dosyası içerisinde vereceklerdir. Bu belgede teknik şartnamenin herbir maddesine verilen cevap, ihtiyaç listesinde belirtilen ürün, karşılığında isteklinin verdiği ürünün katolok numarası, isteklinin teklif ettiği marka, ürünün adedi, barkot numarası ve detaylı açıklaması yer alacaktır . Bu belgeyi vermeyen veya eksik yâda hatalı veren firmaların teklifleri ret edilecektir. Bu belgede okunmuştur, anlaşılmıştır veya bu anlama gelebilecek cevaplar kabul edilmeyecektir. 

2-) Verilmesi zorunlu alet numuneleri aşağıdaki gibidir ;

 1 adet 3 mm 40 degr. Up 178 mm lumbar kerrison titanium nitrid coating ,

1 adet ince uçlu 2x10mm –     178 mm cushing disk forse1 adet Horsley Bone cutting forceps ,

1 adet Karlin Krank frame retractor set ,

1 adet Williams mikro lumbar retractor ,

1 adet karlin magnum cup cürette set extra longh ,

1 adet Karlin Cobb elevator set.

1 adet Longitudinal Titanyum retractor seti ,

1 adet Rhoton Titanyum Dissector seti ,

1 adet Malis Titanyum sinir hook ,

1 adet altın uçlu non-stick cermet coating bipolar forceps 0,75 mm – 197 mm,

1 adet vertebra spreader .

1 adet 1 mm 40 degr. Up 200 mm servikal kerrison titanium nitrid coating ,

1 adet Orta hat düşürücü ,

1 adet altın uçlu non-stick cermet coating bipolar forceps 0,75 mm 197 mm ,

1 adet 1,5 mm 40 degr. Up microsect kerrison rongeur 216 mm , Karlin servikal küret seti 24 parça ve 2 konteynırı ile birlikte,

1 adet bayonet 40 degr. Up 2 mm -190 mm kerrison rongeur ,

1 adet scoville-haverfield ekartör seti.

3-) İştirakçi firmalar genel alet kalitesinin incelenebilmesi ve bir kısım ürünlerin numuneler üzerinden de doğruluğunun teyidi için listede belirtilen aletleri ihale gün ve saatine kadar teslim etmelidir. Numunelerini ihale saatine kadar teklif dosyası içerisinde teslim etmeyen, eksik ya da hatalı veren isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı kalacaktır.

Numuneler ihale kararından sonra firmalara iade edilecektir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ SATINALMA İHALE BİRİMİ adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (Yüzyirmi) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-7045.html