İhale İlanı

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

KAYITLI VE KAYITSIZ MEKTUP POSTASI GÖNDERİLERİNİN DAĞITIM HİZMETLERİNDE ÇALIŞTIRILMAK ÜZERE İŞÇİ ALINACAKTIR.

 

Düzce PTT Başmüdürlüğünden;

Düzce PTT Başmüdürlüğünce Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım ihalesi olmak üzere ihale, ceza ve ihalelerden yasaklanma hali hariç kamu ihale kanunu kapsamında olmayıp 16.05.2008 tarih ve 26878 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren; Posta ve Telgraf Teşkilatının 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3. Maddesinin (g) Bendi Kapsamında Yapacağı Mal ve Hizmet Alımlarında Uygulanacak Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre yüklenicilere yaptırılması işi.
İhale Kayıt No: 2013/57000
1-a)İdarenin adresi : Fevzi Çakmak Mah. Eski Bolu Cad. Bayındırlık iş Merk. B/blok K:1 Merkez / DÜZCE
b)Telefon ve Faks No : 0380 523 60 99-Faks:0380 523 60 09

c) Elektronik Posta Adresi:duzce_posta@ptt.gov.tr
2-İhalenin Konusu Hizmetin

a)Adı :İşçi Alım ihalesi
b)Niteliği türü ve miktarı : Kayıtlı ve Kayıtsız Mektup Postası Gönderilerinin Dağıtım Hizmeti: 7 işçi,
c)Görev yeri : Düzce PTT Merkez Müdürlüğü 7 işçi
d)İhale usulü : Açık ihale
e)İşin Süresi : 214 Takvim günüdür (01.06.2013-31.12.2013)
3-a)İhalenin yapılacağı yer : Düzce PTT Başmüdürlüğü Toplantı salonu
b)Tarihi ve saati : 17/05/2013 Cuma günü saat 10:00
4-İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler:
4-1 İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir:

4-1.a) Tebligat için adres beyanı ve ayrıca irtibat için telefon ve varsa faks numarası ile elektronik posta adresi,

4-1.b) İhale tarihi itibariyle mevzuatı gereği kayıtlı olduğuna dair Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası belgesi;
4-1.b.1) Gerçek kişi olması halinde; ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, Ticaret ve/veya sanayi Odası veya Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4-1.b.2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ihaleye ilişkin ilk ilan tarihinin veya ihalenin yapıldığı yıl içerisinde alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge,
4-1.c) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4-1.c.1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4-1.c.2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4-1.ç) Teklif mektubu,
4-1.d) Geçici teminat,
4-1.e) Vekâleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekâletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi,
4-1.f) 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 10. maddesinin dördüncü fıkrası kapsamında olunmadığına ilişkin taahhütname,
4-1.g) İsteklinin, ortak girişim olması halinde iş ortaklığı beyannamesi,
4-1.h) Ücret, kıdem ve ihbar tazminatı ile sosyal yardımlara ilişkin taahhütname,
4-1.ı) İhale dokümanının satın alındığına dair belge,
Geçici teminat; Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, İsteklilerce belirlenecek tutarda olacak ve süresi teklifin geçerlik süresinden en az 30 gün fazla olacaktır.
İsteklinin ortak girişim olması halinde (b), (c), (f) ve (h) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur.
4.2- Ekonomik ve Mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
Bu hususta belge istenmeyecektir.
4.3- Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler.
Bu hususta belge istenmeyecektir
.
5- Ekonomik açıdan en avantajlı teklif en düşük fiyat esasına göre belirlenecektir.
6- İhaleye yalnızca yerli istekliler katılacak olup, yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanmayacaktır.
7-
İş deneyiminde benzer iş olarak kabul edilecek işler :
Bu hususta belge istenmeyecektir.

8- İş ortaklığı olması halinde beyannamenin her bir ortakça müştereken imzalanması gereklidir.
9- İhale dokümanı Düzce PTT Başmüdürlüğü İşletme Birim Şefliği malzeme servisinde görülebilir ve 20.00 TL. karşılığı aynı adresten temin edilebilir. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanı satın almaları zorunludur.
10- Teklifler 17.05.2013 günü saat 10.00’ e kadar

Düzce PTT Başmüdürlüğü İşletme Birim Şefliği malzeme Servisine verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü Posta vasıtasıyla da gönderilebilir. Bu tarih ve saatten sonra gelecek teklifler kabul edilmeyecektir.
11- Tekliflerin geçerlik süresi, ihale tarihinden itibaren en az 60 takvim günü olmalıdır.
12- Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremezler.
13- İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı, alt yüklenicilere yaptırılamaz

İLAN OLUNUR

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-624.html