İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00
İHALE İLANI

KALORİFER YAKITI OLARAK KULLANILMAK ÜZERE MOTORİN (MAZOT) GÖLYAKA MESLEK YÜKSEKOKULU YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 
Kalorifer yakıtı olarak kullanılmak üzere motorin (mazot) alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası :2014/99098
1-İdarenin
a) Adresi :Yazıpınar Mahallesi Kalıcı Konutlar Mevkii 63 81800 GÖLYAKA/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası :3807112044 - 3807113193
c) Elektronik Posta Adresi :golmyo@duzce.edu.tr
ç) İhale dokümanının
görülebileceği internet adresi
(Varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :8.000,00 Litre Motorin (mazot)
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yazıpınar Mah. Kalıcı Konutlar No:61 Gölyaka / DÜZCE
c) Teslim tarihleri :İhale onaylandıktan 10(on) gün içerisinde teslimi
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yazıpınar Mah. Kalıcı Konutlar No:61 Gölyaka / DÜZCE
b) Tarihi ve saati :01.09.2014 - 11:00
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler: 
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:İhaleye katılan istekli firmanın Petrol Piyasası Lisans Yönetmeliği çerçevesinde Akaryakıt istasyonu açabileceğine dair lisansı ve satıcı belgesinin ihale dosyası ile birlikte sunmaları gerekmektedir. Ayrıca istekli tarafından petrol ürünleri satacağına dair alım olduğu yetki belgesini ihale dosyası ile birlikte sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1.
4.3.1.1. Ürünlerin piyasaya arzına ilişkin belgeler:
İstekliler akaryakıt satmaya yetkili olduklarını gösteren belgeleri teklif dosyası ile birlikte sunacaklardır.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir. 
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması: 
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 100 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yazıpınar Mah. Kalıcı Konutlar No:61 Gölyaka / DÜZCE adresinden satın alınabilir. 
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Gölyaka Meslek Yüksekokulu Yazıpınar Mah. Kalıcı Konutlar No:61 Gölyaka / DÜZCE adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. 
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir. 
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 45 (kırkbeş) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez. 

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-5851.html