İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ,MONİTÖRLER VE ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ DÖNER SERMAYE İŞLETME MÜDÜRLÜĞÜ


MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ,MONİTÖRLER VE ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZI alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2014/88820
1-İdarenin
a) Adresi :Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü 81600 KONURALP DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası :3805421390/1709-1710 - 3805421408
c) Elektronik Posta Adresi :donersermaye@duzce.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi (varsa) :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu malın
a) Niteliği, türü ve miktarı :1AD.MERKEZİ MONİTÖR SİSTEMİ,12 ADET MONİTÖR VE 1 AD.ELEKTROKARDİYOGRAFİ CİHAZI
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Teslim yeri :DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ DEPOSU/KONURALP/DÜZCE
c) Teslim tarihi :Sözleşmenin imzalanmasından sonra 60 (atmış) gün içerisinde montajı yapılarak çalışır vaziyette teslim edilecektir.
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü İhale Toplantı Salonu Konuralp / Düzce
b) Tarihi ve saati :02.09.2014 - 10:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:Her iki ihale grubu için İsteklilerin teklif ettikleri malzemelerden T.C. İlaç ve Tıbbi Cihaz Ulusal Bilgi Bankası’na kayıtlı olması zorunlu malzemeler için (TİTUBB) kayıtlı olduğuna ilişkin belgeler (Zorunlu Malzemeler TİTUBB’da Sağlık Bakanlığı’nca onaylanmış olacaktır.) vereceklerdir.
Her iki ihale grubu için Teknik Servis Yeterlilik Belgesi: Teknik servis imkânlarına ilişkin TSE’den alınmış “Hizmet Yeterlilik Belgesi” veya Sanayi ve Ticaret Bakanlığından alınmış “Satış Sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi” (ihale tarihi itibariyle belgelerin geçerlilik süreleri dolmamış olmalıdır).
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. Satış sonrası servis, bakım ve onarıma ilişkin belgeler:Her iki ihale grubu için arıza durumunda Arıza bildiriminin yapılacağı telefon, faks ve / veya elektronik posta bilgileri verilmelidir.
4.3.2. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman:Her iki ihale grubu için teklif edilen cihaza ilişkin orjinal katalog ve dökümanlar.(İsteklilerce verilecek olan katalog ve dokümanlar Türkçe veya İngilizce olacaktır, başka dilde sunulan dokümanlar yeminli mütercimce onaylanmış Türkçe tercümesi ile birlikte verilecektir.) Her iki ihale grubu için Teknik Şartname Uygunluk Belgesi
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satınalma İhale Birimi Konuralp/Düzce adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Düzce Üniversitesi Döner Sermaye İşletme Müdürlüğü Satın Alma - İhale Birimi adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, kısmı teklif verilebilir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 120 (YÜZYİRMİ) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-5794.html