İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

2014-2015 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILINDA TAŞIMA KAPSAMINA ALINAN İLKOKUL/ORTAOKUL ÖĞRENCİLERİNE SICAK ÖĞLE YEMEĞİ ALIMI, SERVİSİ VE DAĞITIM HİZMETİ MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI DÜZCE MERKEZ İLÇE MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ-2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Taşıma Kapsamına Alınan İlkokul/Ortaokul Öğrencilerine Sıcak Öğle Yemeği Alımı, Servisi ve Dağıtım Hizmeti hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:
İhale Kayıt Numarası :2014/90494
1-İdarenin
a) Adresi :CAMI KEBIR ISTANBUL 45 81100 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası :3805241380 - 3805241383
c) Elektronik Posta Adresi :duzcemem@meb.gov.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği
internet adresi :https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı :Taşımalı ilköğretim kapsamına alınan 1621 ilkokul/ortaokul öğrencisine 180 iş günü 291.780 tabldot sıcak öğle yemeği verilmesi
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer :Teknik şartname ekinde yer alan tabloda gösterilen taşıma merkeleri
c) Süresi :İşe başlama tarihi 15.09.2014, işin bitiş tarihi 12.06.2015
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer :Camıkebir Mahallesi Valilik Hizmet Binası İl Milli Eğitim Müdürlüğü
b) Tarihi ve saati :22.08.2014 - 14:30
4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, kayıtlı olduğu ticaret ve/veya sanayi odasından ya da ilgili meslek odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu ticaret ve/veya sanayi odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu işin yerine getirilmesi için alınması zorunlu olan ve ilgili mevzuatında o iş için özel olarak düzenlenen sicil, izin, ruhsat vb. belgeler,İstekli 5179 sayılı Kanun gereği ilgili kurumlardan alınmış, GIDA ÜRETİM İZİN BELGESİ’nin aslını veya noter tasdikli suretini veya 5996 Sayılı Kanuna göre ilgili Kurumlardan alınmış İŞLETME KAYIT BELGESİNİN aslını veya noter tasdikli suretini teklifleri ile beraber sunacaklardır.
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.
4.1.6 Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge,
4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.2.1 Bankalardan temin edilecek belgeler:Teklif edilen bedelin %10 dan az olmamak üzere istekli tarafından belirlenecek tutarda bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisini ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatını gösterir banka referans mektubu, Bu kriter mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunularak sağlanabilir.
4.2.2. İsteklinin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait yıl sonu bilançosu veya eşdeğer belgeleri:
a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini,
b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan istekliler, yıl sonu bilançosunu veya bilançonun gerekli kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir tarafından standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar,Sunulan bilanço veya eşdeğer belgelerde;
a) Cari oranın (dönen varlıklar / kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması,
b) Öz kaynak oranının (öz kaynaklar/ toplam aktif) en az 0,15 olması,
c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50’den küçük olması, yeterlik kriterleridir ve bu üç kriter birlikte aranır. Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır.
Serbest meslek erbabının vereceği, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir.
4.2.3. İş hacmini gösteren belgeler:
a) İhalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait toplam ciroyu gösteren gelir tablosu,
b) Taahhüt altında devam eden hizmet işlerinin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen hizmet işlerinin parasal tutarını gösteren, ihalenin yapıldığı yıldan önceki yılda düzenlenmiş faturalar, Bu belgelerden birinin sunulması yeterlidir. Toplam cironun teklif edilen bedelin %25'inden , taahhüt altında devam eden işlerin gerçekleştirilen kısmının veya bitirilen işlerin parasal tutarının ise teklif edilen bedelin %15'inden az olmaması gerekir. Bu kriterlerden herhangi birini sağlayan ve sağladığı kritere ilişkin belgeyi sunan istekli yeterli kabul edilir.
Bu kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanamadığına bakılır.
4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:
4.3.1. İş deneyim belgeleri:Son beş yıl içinde bedel içeren bir sözleşme kapsamında kabul işlemleri tamamlanan ve teklif edilen bedelin % 30 oranından az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler.
4.3.2. Makine, teçhizat ve diğer ekipmana ait belgeler ve kapasite raporu:
a) Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ve/veya meslek odasından alınmış İhale tarihi itibariyle geçerlilik süresini doldurmamış günlük en az 1621 kişiye sıcak yemek üretimine haiz mutfağın bulunduğuna ilişkin olarak kapasite raporu teklif kapsamında sunulacaktır.
b) Termobaks (ısı yalıtımlı yemek taşıma kabı) mevcut belgesi
c) Kullanılacak araçların ruhsat fotokopileri, araç kendine ait değilse hizmet süresince noter tasdikli kira sözleşmesi örneği
4.3.3. Kalite ve standarda ilişkin belgeler:
1- İsteklilerin, yemek hazırlamasında kullanacağı gıda maddelerinin tümü idari ve Teknik şartnameye uygun TSE ve İSO kalitelerine uygun olması zorunludur.
2-İsteklilerin, ihale tarihi itibarı ile geçerlilik süresini doldurmamış kendi iş yerine ait TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya İSO 9001 2008 Belgelerinin Aslını veya Noter Tasdikli Suretini teklif zarflarında sunacaklardır.
3- Mutfağın, hizmetin verileceği il merkez ilçe sınırları içerisinde olması zorunludur,istekli firma Mutfağın/Yemek Üretim Merkezinin bulunduğu Düzce İl Merkez İlçe sınırları içerisinde bulunduğunu ihale dosyasında belgelendirecektir. İş yerinin kira olması durumunda kira sözleşmesi, Gıda Üretim veya İşletme Kayıt Belgesi, TSE Hizmet Yeterlilik Belgesi veya İSO 9001 2008 Belgesinin aslını veya noter tasdikli suretini sözleşme imzalanmadan önce idareye teslim edeceklerdir.
4-Taşımalı eğitim kapsamına alınan taşımalı öğrencilere verilecek sıcak yemek denetimlerinin (Milli Eğitim Bakanlığı Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığının 2010/15 Sayılı Genelgesi gereğince) yapılabilmesi için, yüklenici firma yemeği il merkez ilçe sınırları dahilinde bulunan mutfak/fabrikada hazırlayacaktır.
5-İstekliler ihale konusu yemek hizmetinin yapılacağı iş yerine ait en az 1621 kişilik kapasite raporunun aslını veye noter tasdikli suretlerini teklif zarflarında sunacaklardır.
6-İstekliler; İşin kendisinde kalması halinde, Düzce İl Milli Eğitim Müdürlüğü Taşımalı lkokul/ortaokul öğrencilerinin Öğle yemeği Hizmet alımı işi kapsamında taşıma merkezi okullara günü birlik dağıtılacak sıcak yemek denetim hizmetlerinin yapmak üzere 10 yaşını aşmamış, her türlü bakım ve yakıt gideri firmaya ait olmak üzere, 1 adet binek aracı işin başından, işin bitimine kadar ihtiyaç duyulduğu zamanlarda İl Milli Eğitim Müdürlüğü hizmetinde bulunduracaklardır.Kalite yönetim sistem belgesi Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edilen belgelendirme kuruluşları veya Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu belgelendirme kuruluşlarının, Uluslararası Akreditasyon Forumu Karşılıklı Tanınma Antlaşmasında yer alan ulusal akreditasyon kurumlarınca akredite edilmiş belgelendirme kuruluşu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. İhale tarihi veya bu tarihten önceki bir yıl içinde alınan teyit yazıları geçerlidir. Ancak, Türk Akreditasyon Kurumu tarafından akredite edildiği duyurulan belgelendirme kuruluşları tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir. Deney laboratuvarlarının ve muayene kuruluşlarının kalite yeterliğine ilişkin belgelerin Türk Akreditasyon Kurumu veya Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumları tarafından düzenlenmesi zorunludur. Bu akreditasyon kurumlarının Uluslararası Laboratuvar Akreditasyon İşbirliği Karşılıklı Tanınma Anlaşmasında yer alan akreditasyon kurumu olduklarının ve bu kuruluşlarca düzenlenen belgelerin geçerliliğini sürdürdüğünün, Türk Akreditasyon Kurumundan alınacak bir yazı ile teyit edilmesi gerekir. Teyit yazısı, ihale veya son başvuru tarihinde geçerli olması koşuluyla düzenlendiği tarihten itibaren bir yıl süreyle kullanılabilir. Ancak Türk Akreditasyon Kurumu tarafından düzenlenen ve TÜRKAK Akreditasyon Markası taşıyan belge ve sertifikalar için Türk Akreditasyon Kurumundan teyit alınması zorunlu değildir. Bu belgelerin ihale tarihinde geçerli olması yeterlidir. İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Kamu veya Özel sektörde gerçekleştirilen her türlü yemek üretim, dağıtım, sunum ve servis sonrası hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 300 TRY (Türk Lirası) karşılığı İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri-2 (Taşımalı Eğitim Birimi) adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar İl Milli Eğitim Müdürlüğü Destek Hizmetleri-2 (Taşımalı Eğitim Birimi) adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, Birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer hususlar:Teklifi sınır değerin altında kalan isteklilerden Kanunun 38 inci maddesine göre açıklama istenecektir.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-5777.html