İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00
İHALE İLANI

MALZEMESİZ GENEL TEMİZLİK İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI DÜZCE ÜNİVERSİTESİ

 
Malzemesiz  Genel  Temizlik hizmet  alımı 4734  sayılı Kamu  İhale  Kanununun  19  uncu  maddesine 
göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır: 
İhale Kayıt Numarası : 2014/83141
1-İdarenin
a) Adresi   : Konuralp Yerleşkesi Konuralp 81620 DÜZCE MERKEZ/DÜZCE
b) Telefon ve faks numarası : 3805421114 - 3805421115
c) Elektronik Posta Adresi   : ihale@duzce.edu.tr
ç) İhale dokümanının görülebileceği 
internet adresi : https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/
2-İhale konusu hizmetin
a) Niteliği, türü ve miktarı : 01.10.2014  -  31.12.2014  Tarihleri  Arasında  110  işçi  ile 
Malzemesiz  genel  temizlik  Hizmet  Alım  işidir.
Ayrıntılı bilgiye  EKAP’ta  yer  alan  ihale  dokümanı içinde 
bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.
b) Yapılacağı yer   : Düzce Üniversitesi Rektörlüğü ve Bağlı Birimler
c) Süresi   : İşe başlama tarihi 01.10.2014, işin bitiş tarihi 31.12.2014
3- İhalenin
a) Yapılacağı yer   : Düzce  Üniversitesi  Rektörlüğü İdari  ve  Mali  İşler  Daire 
 Başkanlığı Konuralp Yerleşkesi 81620 Konuralp / DÜZCE
b) Tarihi ve saati   : 19.08.2014 - 10:00
4.  İhaleye  katılabilme  şartları ve  istenilen  belgeler  ile  yeterlik  değerlendirmesinde 
uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesi; 
4.1.1.1. Gerçek  kişi  olması halinde,  kayıtlı olduğu  ticaret  ve/veya  sanayi  odasından  ya  da  ilgili 
meslek  odasından,  ilk  ilan  veya  ihale  tarihinin  içinde  bulunduğu  yılda  alınmış,  odaya  kayıtlı 
olduğunu gösterir belge, 
4.1.1.2. Tüzel  kişi  olması halinde,  ilgili  mevzuatı gereği  kayıtlı bulunduğu  ticaret  ve/veya  sanayi 
odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğinin odaya kayıtlı 
olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğinin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile 
tüzel  kişiliğin  yönetimdeki  görevlileri  belirten  son  durumu  gösterir  Ticaret  Sicil  Gazetesi,  bu 
bilgilerin  tamamının  bir  Ticaret  Sicil  Gazetesinde  bulunmaması halinde,  bu  bilgilerin  tümünü 
göstermek  üzere  ilgili  Ticaret  Sicil  Gazeteleri  veya  bu  hususları gösteren  belgeler  ile  tüzel  kişiliğin 
noter tasdikli imza sirküleri, 
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu. 
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat. 
4.1.5 İhale konusu işin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. 
4.1.6 Tüzel  kişi  tarafından  iş deneyimini  göstermek  üzere  sunulan  belgenin,  tüzel  kişiliğin 
yarısından  fazla  hissesine  sahip  ortağına  ait  olması halinde,  ticaret  ve  sanayi  odası/ticaret  odası 
bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci 
mali müşavir tarafından ilk ilan tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru 
son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren, standart forma uygun belge, 
4.2.  Ekonomik  ve  mali  yeterliğe  ilişkin  belgeler  ve  bu  belgelerin  taşıması gereken 
kriterler: İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.
4.3.  Mesleki  ve  Teknik  yeterliğe  ilişkin  belgeler  ve  bu  belgelerin  taşıması gereken 
kriterler: 
4.3.1.  İş deneyim  belgeleri:  Son  beş yıl  içinde  bedel  içeren  bir  sözleşme  kapsamında  kabul 
işlemleri  tamamlanan  ve  teklif  edilen  bedelin %  25 oranından  az  olmamak  üzere,  ihale  konusu  iş 
veya benzer işlere ilişkin iş deneyimini gösteren belgeler. 
4.4. Bu ihalede benzer iş olarak kabul edilecek işler:
4.4.1.Resmi ve özel sektörde gerçekleştirilmiş temizlik hizmetleri benzer iş olarak kabul edilecektir.
5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir. 
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale  dokümanı,  idarenin  adresinde  görülebilir  ve 100  TRY  (Türk  Lirası) karşılığı Düzce 
Üniversitesi  Rektörlüğü İdari  ve  Mali  İşler  Daire  Başkanlığı Konuralp  Yerleşkesi  81620  Konuralp  / 
DÜZCE adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye  teklif  verecek  olanların  ihale  dokümanını satın  almaları veya  EKAP  üzerinden  e -imza 
kullanarak indirmeleri zorunludur. 
8. Teklifler,  ihale  tarih  ve  saatine  kadar Düzce  Üniversitesi  Rektörlüğü İdari  ve  Mali  İşler  Daire 
Başkanlığı Konuralp  Yerleşkesi  81620  Konuralp  /  DÜZCE adresine  elden  teslim  edilebileceği  gibi, 
aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler  tekliflerini,  Birim  fiyatlar  üzerinden  vereceklerdir.  İhale  sonucu  üzerine  ihale  yapılan 
istekliyle, her bir iş kaleminin miktarı ile bu kalemler için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu 
bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler  teklif  ettikleri  bedelin  %3’ünden  az  olmamak  üzere  kendi  belirleyecekleri  tutarda 
geçici teminat vereceklerdir. 
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 60 (Altmış) takvim günüdür. 
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.
13.Diğer  hususlar:  Teklifi  sınır  değerin  altında  kalan  isteklilerden  Kanunun  38  inci  maddesine 
göre açıklama istenecektir.Üniversitemiz  bünyesinde  Saymanlık  Veznesi  bulunmadığından  dolayı İhale  dosyası satış bedelini Üniversitemiz Strateji  Geliştirme  Daire  Başkanlığının  Halk  Bankası Düzce  Şubesinde 
bulunan 06000020 nolu hesabına yatırılması gerekmektedir.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-5210.html