İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00
İHALE İLANI

GÜMÜŞOVA BELEDİYE BAŞKANLIĞINDAN EKONOMİK ÖMRÜNÜ DOLDURMUŞ MOTORLU ARAÇLARIN SATIŞ İHALESİNE AİT İHALE İLANI

 
İhale No: 2013 / 905
1. Gümüşova Belediyesi Kademe alanında bulunan aşağıda plaka numaraları, marka ve modelleri ile muhammen bedel ve geçici teminat tutarları belirtilen 12 adet motorlu araç 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 45 ve 71.  maddeleri hükümlerine göre açık teklif artırma usulüyle satılacaktır.
 
S.No Plaka No Markası/Cinsi Modeli Muhammen Bedel (TL) Geçici Teminat  %3
1 81AN001 KİA CLARUS 1998 2.250,00 67,50
2 81BA369 AMBULANS VOLKSWAGEN 1995 2.500,00 75,00 3 81AS037 AMBULANS MERCEDES 1995 2.500,00 75,00
4 81AN428 FORD KAMYONET 1991 1.750,00 52,50
5 81AE128 MERCEDES OTOBÜS 1974 5.000,00 150,00
6 81AE126 MERCEDES OTOBÜS 1974 4.000,00 120,00
7 81AN826 MERCEDES OTOBÜS 1971 4.000,00 120,00
8 81AC973 KÜÇÜK OTOBÜS ISUZU 2000 3.000,00 90,00
9 81AC119 RENAULT 12 1998 2.500,00 75,00
10 - DOZER 1977 15.000,00 450,00
11 81.05.10004 BEKO KEPÇE 1986 12.000,00 360,00
12 81.05.10003 JCB KEPÇE 1989 15.000,00 450
 
2. Bu işe ait ihale 27.12.2013 Cuma günü saat 14.00’de Gümüşova Belediyesi Meclis Toplantı Salonunda Belediye Encümeni huzurunda yapılacaktır.
3 İhaleye katılmak isteyen isteklilerden aranacak belgeler;
3.1-Kanuni ikametgâh sahibi olması.
3.2-Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi odası belgesi,
3.2.1-Gerçek kişi olması halinde ikametgâh, nüfus sureti ve T.C.kimlik nosu.
3.2.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin idare merkezinin bulunduğu yer mahkemesinden veya siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi odasından veya benzeri bir makamdan ihalenin yapıldığı yıl içinde alınmış tüzel kişiliğin siciline kayıtlı olduğuna dair belge,
3.3- Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri.
 3.3.1-Gerçek kişi olması halinde noter tasdikli imza sirküleri vermesi.
3.3.2-Tüzel kişi olması halinde tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri, istekliler adına vekâleten iştirak ediliyor ise istekli adına teklifte bulunacak kimselerin vekâletnameleri ile vekâleten iştirak edenin noter tasdikli imza sirküleri vermesi.            
3.4- İsteklinin, ihale şartnamesini ve eklerini okuyup aynen kabul ettiğine dair beyanı.              
3.5-2886 Sayılı Devlet İhale Kanununun 6.maddesinde yazılı kimseler ile 83.maddesinde belirtilen şahıslar gerek doğrudan gerekse bir vasıta ile ihaleye giremezler. Bu yasa hükümlerini ihlal ederek ihaleye girenler arttırmaya girmiş ve ihale yapılmış bulunursa geçici teminatı, mukavele yapılmış ise mukavele fesih edilerek kati teminatı irat kaydedilir.
4-  İhaleye ilişkin şartname ve ekleri, Belediyemiz Gelirler Servisinden 100,00 TL. sı karşılığında temin edilebilir. İhaleye katılacak isteklilerin, ihale şartnamesini almaları zorunludur.İhale ile ilgili İdari Şartname Belediyemizin ilan panosunda yayınlanmakta olup, ayrıntılı bilgi almak isteyenlerin 0380 731 20 05 nolu telefonu aramaları gerekmektedir.
5. Belediye bu ihaleyi yapıp yapmamakta, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. Belediye bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez.
6. Satışla ilgili her türlü KDV, Vergi, Resim, harç gibi giderler ihale üzerine kalan kişi veya şirkete aittir. Satılacak olan araçlara tek tek teklif verilebileceği gibi hepsine birden de teklif verilebilir
7. İhale Komisyonu 2886 sayılı kanunun 29 uncu maddesi uyarınca, ihaleyi yapıp yapmamakta serbesttir.                
8. Telgraf, faksla ve posta ile yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir
9. İhale ile ilgili İdari Şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Düzce mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-2519.html