İHALE İLANI

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

ATOS(ARAÇ TANIMA OTOMASYON SİSTEMİ) İLE AKARYAKIT ÜRÜNLERİ DÜZCE İL EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ

 

ATOS(Araç Tanıma Otomasyon Sistemi) ile Akaryakıt Ürünleri alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir.  İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası

:

2016/230271

 

1-İdarenin

a) Adresi

:

Aziziye Mah.İstanbul Cad.No:168/1 Emniyet Müdürlüğü Ek Hizmet Binası DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası

:

3805246274 - 3805235642

c) Elektronik Posta Adresi

:

duzcelojistik@egm.gov.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa)

:

https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/


2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı

:

Motorin (Diğer) : 117.000 litre, 95 Oktan Kurşunsuz Benzin: 115.000 litre
Ayrıntılı bilgiye EKAP’ta yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yerleri

:

Yüklenicinin akaryakıt istasyonu ve bağlı bulunduğu ana dağıtıcıya ait akaryakıt istasyonlarında

c) Teslim tarihleri

:

İhale Dokümanı hükümleri doğrultusunda İdarenin araçları için akaryakıt ikmali yüklenicinin bağlı bulunduğu ana dağıtıcıya ait ATOS'a sahip olan istasyonlarında saatlik, günlük, haftalık, aylık olarak peyderpey yapılacaktır.


3- İhalenin

a) Yapılacağı yer

:

Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez DÜZCE adresindeki Ek Hizmet Binası -Brifing Salonu

b) Tarihi ve saati

:

20.07.2016 - 14:00


4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.3. İhale konusu malın satış faaliyetinin yerine getirilebilmesi için ilgili mevzuat gereğince alınması zorunlu izin, ruhsat veya faaliyet belgesi veya belgeler:

1) İstekli  Dağıtıcı ise; akaryakıt olarak tanımlanan ürünlerin dağıtım hakkına sahip olduğuna dair 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış ve işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan dağıtıcı lisansının aslını veya noter tastikli suretini sunacaktır.

2)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise; 5015 sayılı Petrol Piyasası Kanunu hükümlerine uygun olarak alınmış işin bitiş süresine kadar geçerliliği olan bayii lisansının aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

3)İstekli akaryakıt pazarlama bayii (istasyon)  ise;  işin bitim süresine kadar geçerliliği olan ana dağıtıcı ile yapmış olduğu tek elden satış sözleşmesinin aslını veya noter tasdikli suretini sunacaktır.

4-İstekli Akaryakıt Pazarlama Bayisi (istasyon ) ise ;   Bağlı olduğu aynı ana dağıtım şirketine ait, Düzce Belediyesi sınırları içerisinde en az 2 adet ve Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa,Sakarya,Kocaeli,Bolu, Zonguldak ve Konya illeri il merkezlerine en fazla 20 km. mesafede  en az 1 adet ATOS sistemine uygun akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair  belgeyi sunacaktır.

5- İstekli  Dağıtıcı ise; kendisine bağlı Düzce Belediye sınırları içerisinde en az 2 adet ve Ankara, İstanbul, İzmir,Bursa,Sakarya,Kocaeli,Bolu, Zonguldak ve Konya illeri il merkezlerine en fazla 20 km. mesafede  en az 1 adet ATOS sistemine uygun akaryakıt istasyonu bulunduğuna dair  belgeyi sunacaktır.

4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

 

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhaleye sadece yerli istekliler katılabilecektir.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 20 TRY (Türk Lirası) karşılığı Defterdarlık Muhasebe Müdürlüğüne yatırılacak olan doküman bedeli karşılığında Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez DÜZCE adresindeki Ek Hizmet Binası -Lojistik Şube Müdürlüğü -Satınalma Br.Amirliği adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Aziziye Mah. İstanbul Cad. No:168/1 Merkez DÜZCE adresindeki Ek Hizmet Binası -Lojistik Şube Müdürlüğü -Satınalma Büro Amirliği adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır.
Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

İsmail Hakkı AKYÜZ

İl Emniyet Müdürü

1.Sınıf Emniyet Müdürü

 

/06/2016 Br.Me. Adem YAKA

/06/2016 Br.Amir V. Ercan ÇINAR

/06/2016 Şb.Müd. İsmail GÜNEŞ

/06/2016 Müd.Yrd. S.Kasım ÖKLÜ

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihale-ilani-10816.html