İhae İlanı

Kategori: Resmi İlan - Tarih: 1 Eylül 2016 12:00

ALÜMİNYUM SÜLFAT SATIN ALINACAKTIR.

 

T.C.

DÜZCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI

Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü

İhale İlanı

ALÜMİNYUM SÜLFAT SATIN ALINACAKTIR.

DÜZCE BELEDİYESİ SU VE KANALİZASYON MÜDÜRLÜĞÜ
250 Ton Alüminyum Sülfat Satın Alınacaktır. alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı bilgiler aşağıda yer almaktadır:

İhale Kayıt Numarası: 2013/87226

1-İdarenin

a) Adresi: FEVZIÇAKMAK MAHALLESI ESKI BOLU CADDESI KALICI IS YERLERI C-BLOK 81100 MERKEZ DÜZCE MERKEZ/DÜZCE

b) Telefon ve faks numarası: 3805142691 - 3805123468

c) Elektronik Posta Adresi: su@duzce.bel.tr

ç) İhale dokümanının görülebileceği internet adresi (varsa): https://ekap.kik.gov.tr/EKAP/

2-İhale konusu malın

a) Niteliği, türü ve miktarı: İhalenin niteliği, türü ve miktarına ilişkin ayrıntılı bilgiye EKAP’ta (Elektronik Kamu Alımları Platformu) yer alan ihale dokümanı içinde bulunan idari şartnameden ulaşılabilir.

b) Teslim yeri : Düzce Belediye Başkanlığı İçme Suyu Arıtma Tesisi /Beyköy

c) Teslim tarihi: Mallar sözleşmenin taraflarca imzalanıp işe başlanıldığı tarihten itibaren işin süresi 120 takvim günü içerisinden idaremizin talebi doğrultusunda peyder pey teslim edilecektir.

3- İhalenin

a) Yapılacağı yer : Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Kalıcı İş Yerleri C-Blok Kat:2 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü.

b) Tarihi ve saati: 18.07.2013 - 11:00

4. İhaleye katılabilme şartları ve istenilen belgeler ile yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler:
4.1. İhaleye katılma şartları ve istenilen belgeler:
4.1.1. Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odası belgesi;
4.1.1.1. Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, ilgisine göre Ticaret ve/veya Sanayi Odasına ya da ilgili Esnaf ve Sanatkarlar Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.1.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgili mevzuatı gereği kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından, ilk ilan veya ihale tarihinin içinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin odaya kayıtlı olduğunu gösterir belge,
4.1.2. Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren imza beyannamesi veya imza sirküleri;
4.1.2.1. Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi,
4.1.2.2. Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimindeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi, bu bilgilerin tamamının bir Ticaret Sicil Gazetesinde bulunmaması halinde, bu bilgilerin tümünü göstermek üzere ilgili Ticaret Sicil Gazeteleri veya bu hususları gösteren belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri,
4.1.3. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen teklif mektubu.
4.1.4. Şekli ve içeriği İdari Şartnamede belirlenen geçici teminat.
4.1.5 İhale konusu alımın tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz.

4.2. Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

İdare tarafından ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin kriter belirtilmemiştir.

4.3. Mesleki ve Teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler:

4.3.1. Yetkili satıcılığı veya imalatçılığı gösteren belgeler:

a) İmalatçı ise imalatçı olduğunu gösteren belge veya belgeler,
b) Yetkili satıcı veya yetkili temsilci ise yetkili satıcı ya da yetkili temsilci olduğunu gösteren belge veya belgeler,
c) Türkiye’de serbest bölgelerde faaliyet gösteriyor ise yukarıdaki belgelerden biriyle birlikte sunduğu serbest bölge faaliyet belgesi.
İsteklilerin yukarıda sayılan belgelerden, kendi durumuna uygun belge veya belgeleri sunması yeterli kabul edilir. İsteklinin imalatçı olduğu aşağıdaki belgeler ile tevsik edilir.

a)Aday veya İstekli adına düzenlenen sanayi sicil belgesi.

b)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen kapasite raporu.

c)Adayın veya İsteklinin üyesi olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına düzenlenen imalat yeterlilik belgesi.

ç)Adayın  veya isteklinin  kayıtlı olduğu meslek odası tarafından aday veya istekli adına  düzenlenmiş ve  teklif ettiği mala ilişkin  yerli malı belgesi.

Aday veya isteklilerin  yukarıda sayılı belgelerden  birini sunmaları yeterlidir.

4.3.2.

4.3.2.1. Standarda ilişkin belgeler: Aday veya isteklilerin alüminyum sülfata ait TS EN 878 standart belgesi veya buna eşdeğer belge, İş ortaklıklarında, ortaklardan birinin istenilen belgeyi sunması yeterlidir.

4.3.3. Tedarik edilecek malların numuneleri, katalogları, fotoğrafları ile teknik şartnameye cevapları ve açıklamaları içeren doküman: İstekliler ihale tarih ve saatine kadar TS EN 878’e uygun amblajlanmış 5 kg’lık bir torba ürünü ve ürünün ihale yapılacak yıl içerisinde akredite edilmiş bir laboratuar tarafından yapılmış analiz değerlerini içeren raporu Düzce Belediyesi İçmesuyu Arıtma Tesislerine veya Düzce Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü'ne teslim edeceklerdir

5.Ekonomik açıdan en avantajlı teklif sadece fiyat esasına göre belirlenecektir.
6. İhale yerli ve yabancı tüm isteklilere açıktır.
7. İhale dokümanının görülmesi ve satın alınması:
7.1. İhale dokümanı, idarenin adresinde görülebilir ve 50 TRY (Türk Lirası) karşılığı Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Kalıcı İş Yerleri C-Blok Kat:2 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü. adresinden satın alınabilir.
7.2. İhaleye teklif verecek olanların ihale dokümanını satın almaları veya EKAP üzerinden e-imza kullanarak indirmeleri zorunludur.
8. Teklifler, ihale tarih ve saatine kadar Fevzi Çakmak Mahallesi Eski Bolu Caddesi Kalıcı İş Yerleri C-Blok Kat:2 Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü. adresine elden teslim edilebileceği gibi, aynı adrese iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir.
9. İstekliler tekliflerini, mal kalem-kalemleri için teklif birim fiyatlar üzerinden vereceklerdir. İhale sonucu, üzerine ihale yapılan istekliyle her bir mal kalemi miktarı ile bu mal kalemleri için teklif edilen birim fiyatların çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden birim fiyat sözleşme imzalanacaktır. Bu ihalede, işin tamamı için teklif verilecektir.
10. İstekliler teklif ettikleri bedelin %3’ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir.
11. Verilen tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 90 (doksan) takvim günüdür.
12. Konsorsiyum olarak ihaleye teklif verilemez.

http://www.duzcemanset.com.tr/haberprint/ihae-ilani-436.html